Curatele


Wat houdt curatele in?


Onder curatele staan betekent dat een persoon, de “curandus”, niet meer zelf 'rechtshandelingen aan mag gaan'. Iets kopen of huren bijvoorbeeld, of geld lenen. Degene die zijn of haar persoonlijke belangen en vermogen behartigt, heet de curator. Voor bijna elke handeling en beslissing van de betrokkene moet de curator toestemming geven.

Een vereiste is dat de aandoening van degene die onder curatele komt blijvend is. Is er sprake van tijdelijke verwarring, dan kan een bewindvoerder of mentor aanstellen een betere oplossing zijn.

Curatele kan ook aangevraagd worden voor iemand met een verstandelijke beperking, voor iemand die extreem veel geld uitgeeft of bij verslavingsproblemen.

Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.
In onze wetgeving kent de rechtbank aan iemand een curator toe, indien hij handelingsonbekwaam is of in een faillissement is verwikkeld. In beide gevallen staat de betrokkene onder curatele. De curator is in feite voogd en handelt daar ook naar.


Wat doet een curator precies?


  • hij maakt een lijst van uw bezittingen en schulden;
  • gaat zo nodig over tot liquidatie van uw vermogen en verdeelt de baten onder de schuldeisers;
  • treft maatregelen om uw boedel in stand te houden;
  • neemt administratieve zaken, kasgelden en waardevolle zaken zoals bijvoorbeeld sierraden onder zich. U krijgt hiervan een ontvangstbewijs;
  • rapporteert de gang van zaken aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en het verloop van het faillissement;
  • opent uw post, e-mail etc.;
  • beheert uw gelden. Hij kan daarvoor bijvoorbeeld een spaarrekening openen;
  • bepaalt welk deel van het inkomen uit de boedel u zelf mag besteden om noodzakelijke uitgaven te doen;
  • kan soms overeenkomsten beëindigen waarbij u bent betrokken, bijvoorbeeld een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst.