Mentorschap


Wat houdt mentorschap in?


Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. In dat geval kan een mentor uitkomst bieden.

Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Het verschil tussen mentorschap en bewindvoering is dat mentorschap meer op persoonlijke zaken is gericht, terwijl bewindvoering meer om financiële zaken gaat.
Een mentor is altijd een persoon, een instelling kan dus niet tot mentor worden benoemd. In het verzoek om mentorschap kunt u zelf aangeven wie de mentor moet zijn. Kent u geen geschikte persoon dan zal de kantonrechter een mentor aanwijzen, bij voorkeur een iemand met een verpleegkundige- of zorgachtergrond.


Wat doet een mentor precies?


De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelfde eigen financiële zaken behartigen. De mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van zo iemand te bevorderen. Ook heeft de mentor tot taak om op andere gebieden op het persoonlijke vlak de belangen van iemand in de gaten te houden en hem raad te geven. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de vraag of een echtscheiding moet worden aangevraagd of over de omgang met bepaalde mensen.

De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat om zelf te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

De mentor brengt regelmatig verslag uit van zijn werkzaamheden bij de kantonrechter.

Een mentor is iemand die u helpt met zaken die niet over geld gaan. Bijvoorbeeld als u door omstandigheden een ander huis moet zoeken. Of als u een moeilijke medische beslissing moet nemen. Ook op het gebied van gezinsproblemen wordt hulp geboden indien dat door u gewenst wordt.

Hij doet deze zaken voor u als u dat zelf niet goed kunt doen, bijvoorbeeld als gevolg van een handicap of een psychische oorzaak.

Daar waar een bewindvoerder alleen waakt over de financiële belangen van de betrokkene, is de mentor degene die waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige, die door lichamelijke en/of psychische oorzaken niet (meer) in staat is besluiten over zijn/haar zorg te nemen of te regelen. Deze maatregel heeft geen betrekking op de financiën.

De mentor is degene die de betrokkene vertegenwoordigt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk samen met de betrokkene.

Deze maatregel kan bij de rechtbank, sector kanton (zonder advocaat) worden aangevraagd.