Goed om te weten:

Privacy reglement Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000

De gegevens van de rechthebbende worden o.a. opgenomen in een gedeeltelijk geautomatiseerde cliëntenadministratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in de gegevens. De bewindvoerder/curator verstrekt uit de registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang is van de cliënt, of uit de aard der bewindvoering/curatele voortvloeit.

Einde van de maatregel

De maatregel eindigt, als de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de rechter de ondercuratelestelling, en de kantonrechter de onderbewindstelling of het mentorschap echter wél eerst opheffen. De rechter doet dit als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Dus als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen. De maatregel eindigt ook als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.

Als de rechter het bewind of het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken, eindigt die maatregel als die periode voorbij is. Verder eindigt de curatele als die door een onderbewindstelling en/of een mentorschap wordt vervangen. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap als die door een ondercuratelestelling wordt vervangen. Voor de opheffing van de ondercuratelestelling moet een verzoek via een advocaat bij de rechtbank worden gedaan. Voor de opheffing van de onderbewindstelling of het mentorschap moet een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan. In het verlengde van de verantwoordelijkheden van de curator of mentor ligt het voor de hand dat hij, bij overlijden van de betrokkene, de begrafenis of crematie regelt. Met name wanneer de betrokkene geen partner of familieleden heeft. De taak van de curator, bewindvoerder of mentor eindigt bij het opheffen van de maatregel. Andere redenen voor de beëindiging van hun taak zijn het overlijden of het ontslag van de curator, mentor of bewindvoerder.

Bewind en mentorschap, enige wetenswaardigheden


Bewind en mentorschap worden niet gepubliceerd en er wordt geen openbaar centraal register van bijgehouden. Wel kunnen anderen bij een onderbewindstelling te weten komen of er goederen, die in een openbaar register moeten zijn opgenomen, onder een bewind vallen. De bewindvoerder moet er immers voor zorgen dat zoiets in de openbare registers wordt vermeld. Toch beschermt de wet tot op zekere hoogte ook de belangen van anderen die nadeel zouden kunnen ondervinden van handelingen van mensen voor wie een maatregel van kracht is. Zo kan het zijn dat een derde niet weet en ook niet kan weten dat hij in zee gaat met iemand die dat niet zelfstandig mag doen. Als dat zo is, handelt zo iemand ‘te goeder trouw’. Dan blijft de overeenkomst in stand en ondervindt die persoon er geen nadeel van. Wist de ander het wel, of had hij het behoren te weten, dan is de rechtshandeling ongeldig en is er geen nadeel voor degene voor wie de onderbewindstelling geldt. Ditzelfde geldt voor het mentorschap.

Kosten van beschermingsbewind, curatele en mentorschap voor 2016

De tarieven van bewindvoering, curatele en mentorschap zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en gelden voor alle personen die zich bezig houden met professioneel beschermingsbewind, curatele en mentorschap. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de minister van Justitie vastgesteld percentage.

Elk jaar moet de bewindvoerder, mentor of curator verantwoording afleggen aan de rechter of de kantonrechter over zowel de financiële belangenbehartiging als voor de inhoud van de zorg.


Op deze manier kunt u er dus op vertrouwen dat uw belangen op de juiste wijze worden behartigd.

Voor het opstarten (intake) van beschermingsbewind wordt eenmalig een bedrag van € 628,47 (incl. BTW) in rekening gebracht, voor curatele bedraagt dat € 1.131,23 (incl. BTW). Het maandelijkse honorarium voor reguliere bewindvoering bedraagt € 111,30 (incl. BTW), voor curatele € 200,33 (incl. BTW). Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen voor bewindvoering € 78,53 (incl. BTW) en voor curatele € 78,53 (incl. BTW) per uur. De kantonrechter kan ook besluiten een lager tarief vast te stellen. Voor een echtpaar worden de kosten van opstart en het maandelijkse honorarium vermenigvuldigd met 120%.

Het tarief voor mentorschap wordt op basis van een begroting, en in overleg met de kantonrechter vastgesteld. Als richtprijs dient u te rekenen op een startvergoeding (intake) van € 628,47 (incl. BTW) en een maandelijkse vergoeding van € 111,30 (incl. BTW). De kantonrechter let hierbij in het bijzonder op de financiële draagkracht van de betrokkene. Na goedkeuring van de begroting door de kantonrechter wordt pas tot benoeming van de mentor overgegaan. Overschrijding van de begroting kan met voorafgaande toestemming van de kantonrechter in rekening worden gebracht, hierbij geldt een uurtarief van € 78,53 (incl. BTW).

Bij voldoende inkomen worden de kosten voor bewindvoering, curatele en mentorschap verhaald op de cliënt. Cliënten met een inkomen op bijstandniveau kunnen (in veel gevallen) een beroep doen op de bijzondere bijstand bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Dit betreft ook de eenmalige opstartkosten (intake). In de gevallen waarin door de kantonrechter een bewind, curatele of mentorschap is ingesteld, levert een beroep op bijzondere bijstand meestal geen probleem op. Ook bestaat er een mogelijkheid om gebruik te maken van een PGB (Persoon Gebonden Budget).


Charles van den Broek,
curator / bewindvoerder
Tel. 06 55 755 311


Hetty van den Broek,
curator / mentor
Tel. 06 232 09 233