Aanvraagformulieren en brochures, alsmede procedure klachtenregeling

wat is het verschil tussen curatele, bewind en mentorschap? het antwoord is:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-curatele-bewind-en-mentorschap.html

bij welke rechtbank moet u uw aanvraag indienen ? hier vind u het antwoord:
http://www.rechtspraak.nl/organisatie/Rechtbanken/pages/default.aspx

brochure postbus 51 over bewind, curatele en mentorschap:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/curatele-bewind-en-mentorschap/curatele-bewind-en-mentorschap.pdf daarna op 'openen' drukken.

brochure rechtspraak over bewind, curatele en mentorschap:
www.justitie.nl/onderwerpen/familie_en_gezin/curatele_bewind_mentorschap

aanvraagformulier tot onderbewindstelling en / of instelling van mentorschap:
http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/bewindvoeringenofmentorschap.pdf

aanvraagformulier tot onder curatelestelling:
http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/verzoekondercuratelestelling.pdf

akkoordverklaring met onderbewindstelling, mentorschap of curatele:
http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/akkoordverklaring.pdf


Aanvraagformulieren om vermindering van griffierecht.

Inkomensverklaring:

http://www.rvr.org/binaries/rz-downloads/rvr_form_inkomensverkl_wfp.pdf U dient dit formulier in te zenden aan de Raad voor Rechtsbijstand. Voor adressen: www.rvr.org/nl/de_raden?state=search

Bijstandsverklaring: deze kunt u bij ons opvragen

Betaaldata van aow, huursubsidie, zorgtoeslag, studiefinanciering, uitkeringen etc.
http://www.betaaldata.nl/betaaldata-van-a-tot-z/

Recht op bijstand, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag.
http://www.rechtopbijstand.nl/inhoud/home

Welke (subsidie)regelingen bestaan er, en kan ik in aanmerking komen daarvoor ?
service.nibud.nl/berekenuwrecht/

Socialezekerheidsrecht .....
en alle overige wetten met de belangrijkste nadere regelgeving en normbedragen
http://www.st-ab.nl/

Berekenen van allerlei financiele zaken, subsidies, schenken, erven, wonen, toeslagen etc:
http://www.berekenhet.nl/Klachtenformulier

Buro voor bewind, curatele en mentorschap zal trachten de haar door de rechtbank opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren. Mocht u, of een betrokken organisatie menen dat zaken niet naar behoren zijn uitgevoerd, dan kunt onderstaand formulier gebruiken om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken. Het gaat om een interne klachtenregeling die bedoeld is om specifieke aandacht te vragen bij Buro voor bewind, curatele en mentorschap voor de door haar gehanteerde werkwijze. Wij verzoeken u gebruik te maken van dit formulier, en deze te verzenden ter attentie van de heer Ch.J. van den Broek (vertrouwelijk); postadres: Postbus 240, 7100 AE Winterswijk.

Naam cliënt (organisatie)

Naam (persoonlijk)

Adres

Postcode/plaats

Telefoonnummer

Email-adres


Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Omschrijving klacht(en):

Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

Gewenste oplossing/reactie:

Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?
Datum: ……/……/…………..

Handtekening: ………………………………………..


Vervolg procedure


Indien u na het indienen van uw klacht(en) niet tot overeenstemming kunt komen met uw bewindvoerder, of u vindt dat deze interne klachtenbehandeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, bestaat de mogelijkheid om uw klacht(en) voor te leggen aan de klachtencommissie van de Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe) www.veweve.nl , waarvan ons buro lid is.

Zie het klachtenreglement van de VeWeVe:
http://www.veweve.nl/wp-content/uploads/Klachtenregeling-VeWeVe-2016.pdf

U dient uw klacht schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van afschriften van alle correspondentie met uw bewindvoerder naar aanleiding van deze klacht, per post in te sturen naar:

VeWeVe
t.a.v. de klachtencommissie
Postbus 150
7600 AD Almelo


of: per e-mail: info@veweve.nl

Ook staat het u te allen tijde vrij uw klacht in te dienen bij de rechtbank (afd. kanton), die de benoeming van uw bewindvoerder of curator in een beschikking heeft vastgelegd.
Voor adressen raadpleegt u de beschikking of de website. www.rechtspraak.nl